Disclaimer

De informatie op deze website of die u verkrijgt via deze website, de webpagina's, simulaties en andere inhoud die u raadpleegt, heeft een louter informatieve waarde en vormt geen aanbod betreffende verzekeringsproducten of financiële producten of diensten. De verstrekte informatie zal pas een aanbod uitmaken, indien dit uitdrukkelijk wordt bedongen en vermeld.
De informatie op deze website heeft niet het verstrekken van advies als doel, met inbegrip van financieel, fiscaal, boekhoudkundig en/of juridisch advies.
BVBA Jan VERDUYN & Co zal de informatie op deze website zo goed als redelijkerwijze mogelijk en op regelmatige tijdstippen controleren en bijwerken. De informatie en het materiaal die op deze website zijn geplaatst, zijn bijgevolg vatbaar voor wijzigingen.

BVBA Jan VERDUYN & Co kan geen garantie geven wat betreft de nauwkeurigheid, de volledigheid, de actualiteit en/of de geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie en het materiaal die deze website bevat, de websites waarnaar wordt verwezen of de betrouwbaarheid of de eerbaarheid van hun bronnen.

BVBA Jan VERDUYN & Co kan voor schade die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens, webpagina's en publicaties op deze website, of via het gebruik van interactieve toepassingen, alleen aansprakelijk gesteld worden in geval van opzet of zware fout.

Deze website kan links naar websites van derden bevatten. Het staat u volkomen vrij deze websites te bezoeken en te raadplegen. Zij brengen in hoofde van BVBA Jan VERDUYN & Co geen bemiddelingsrelatie tot stand tussen u en de derden. BVBA Jan VERDUYN & Co kan geen garanties bieden voor de produkten en diensten die op deze sites aangeboden worden, noch voor de bedrijven waarover informatie verstrekt wordt, noch voor de eigenaars of houders van de sites. BVBA Jan VERDUYN & Co draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarmee deze website een link legt, of voor het veiligheidsniveau ervan. BVBA Jan VERDUYN & Co kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die u zou lijden door het gebruik van de informatie op de via deze links bezochte websites of in het kader van contracten gesloten op basis van deze informatie.

De informatie, webpagina's, publicaties en gegevens op deze website worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, die toebehoren aan BVBA Jan VERDUYN & Co of derden. U dient zich te onthouden van iedere inbreuk op deze rechten. Deze informatie en dit materiaal mogen uitsluitend voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik worden afgebeeld en afgedrukt, op voorwaarde dat u geen verwijzingen naar intellectuele eigendomsrechten of andere erin schrapt. Zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van BVBA Jan VERDUYN & Co is het niet toegelaten de informatie en dit materiaal te verspreiden, te reproduceren, te verkopen, of over te dragen in gelijk welke vorm en met gelijk welke middelen.

De via deze website ingezamelde persoonsgegevens kunnen door BVBA Jan VERDUYN & Co, als verantwoordelijke voor de verwerking, mits naleving van de Belgische privacy-wetgeving, worden verwerkt met het oog op en binnen het kader van het verlenen en het beheer van beleggings- en verzekeringsdiensten in het algemeen, met inbegrip van het beheer van het cliëntenbestand, het opmaken van statistieken en - behoudens uw uitdrukkelijk en kosteloos verzet - de commerciële promotie van beleggings- en verzekeringsproducten en diensten.

BVBA Jan VERDUYN & Co zal deze gegevens niet meedelen aan derden, behoudens voor zover in hiertoe in haar hoofde een wettelijke of contractuele verplichting of een gewettigd belang bestaat. U bent akkoord dat deze gegevens in voorkomend geval kunnen meegedeeld worden aan en verwerkt worden door de professionele raadgevers en tussenpersonen waarop u beroep doet. U hebt het recht om uw gegevens in te kijken en, in voorkomend geval, te laten verbeteren. U kunt tevens verzet aantekenen tegen het gebruik van de ingezamelde persoonsgegevens voor commerciële prospectie en direct marketing.

U heeft de mogelijkheid om dit verzet uit te oefenen op het electronisch formulier waarbij de persoonsgegevens ingezameld worden. Wanneer u zich uitdrukkelijk wenst te verzetten tegen elk gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing, kan u een bericht zenden met uw verzoek aan BVBA Jan VERDUYN & Co, Vlamingstraat 49 te 8000 BRUGGE of per mail naar info@adviesverduyn.be. De verwerkingen door BVBA Jan VERDUYN & Co zijn aangegeven bij en opgenomen in het openbaar register van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, waartoe u zich eveneens kan wenden voor nadere informatie.
Referentiegegevens van de verantwoordelijke van deze website :
BVBA Jan VERDUYN & Co, Vlamingstraat 49 te 8000 BRUGGE, RPR 0478.406.473

hello